Pages Navigation Menu

Spolupráce

Central European (CE) Knowledge Platform for an Ageing Society
Projekt si klade za cíl minimalizovat negativní dopady demografických změn ve střední Evropě. Myšlenka projektu pochází ze spolupráce mezi různými partnery a jejich snahy společně přispívat ke zlepšení podmínek v jejich regionech s cílem podpořit hospodářský růst, regionální rozvoj a sociální soudržnost. Je postaven na přesvědčení, že problémy, jimž čelí v rámci tématu „stárnutí“, lze vyřešit pouze na základě spolupráce. Platforma si klade za cíl společně vypracovat strategii, která umožní partnerům pružně reagovat na demografické změny, čímž integruje poučení z předchozích činností na jedné straně a výsledky a poučení z inovačních akcí, na straně druhé. Naše organizace je jedním z partnerů projektu. Více informací o projektu naleznete na adrese: http://www.ce-ageing.eu .

Hepltech
Naše sdružení figuruje coby partner v rámci projektu Hepltech. Obsahem projektu jsou inovativní postupy, které sledují rozvoj funkční technické, ekologické gramotnosti žáků na SOU, SOŠ, stimulují spolupráci mezi školami a zaměstnavateli, podporují další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt je zacílen na zvýšení prestiže řemesel a obsahem projektu jsou také inovované nástroje kariérového poradenství, které spočívají jak v týmovém přístupu pracovníků SOU, SOŠ a poradenských pracovníků škol, tak v součinnosti školy a rodiny žáka. Více informací o projektu naleznete na adrese: http://www.helptech.cz .

Přenos inovativních nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti problematických skupin
Od 1. 4. 2012 je naše sdružení partnerem výše uvedeného projektu, jehož realizátorem je firma ATTEST, s. r. o. Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu, Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je vytipování a přenesení vhodných a úspěšných nástrojů používaných zahraničními partnery v řešení zaměstnanosti problematických skupin a jejich implementace v prostředí ČR. V současné době nejsou těmto skupinám (osoby starší 50let; ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce; mládež a mladí dospělí, kterým chybí praktické zkušenosti a znalosti; osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách) poskytovány odpovídající služby, které by podpořily jejich zaměstnanost. Vytvořeny budou metodiky, včetně instruktážního filmu, které napomohou pilotnímu odzkoušení inovativních prvků mezi pobočkami Úřadu práce ČR. Součástí projektu jsou také tematické workshopy, zaměřené na rozšíření profesních kompetencí zaměstnanců ÚP. Více informací o projektu naleznete na: http://www.attest.cz

Komunitní centrum obce Sloup v Čechách
Jako partner se podílíme také na výše uvedeném projektu rekonstrukce a otevření komunitního centra v obci Sloup v Čechách. Projekt je financován prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Více informací o projektu naleznete na: http://www.kcsloup.cz