Pages Navigation Menu

Aktuální projekty

banner V1PROJEKT ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OSOB ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT VE VARNSDORFU je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení dlouhodobé nezaměstnanosti u osob z cílové skupiny národnostních menšin ze sociálně vyloučených lokalit města Varnsdorf. Ke splnění tohoto cíle jsou v rámci projektu připraveny vzdělávací a poradenské aktivity, které jsou doplněny o motivační opatření.

Hlavním cílem projektu je snížení dlouhodobé nezaměstnanosti u osob ze sociálně vyloučených lokalit. Ke splnění tohoto cíle jsou v rámci projektu připraveny aktivity, doplněny o motivační opatření, které napomohou udržet zvolenou cílovou skupinu v projektu. Zároveň kontaktní centrum projektu bude umístěno přímo v Sociálně vyloučené lokalitě. Výběr těchto prostor byl předjednán se zástupci města a s Agenturou pro sociální začleňování. Do projektu vstoupí 150 osob. Minimálně 20 účastníků získá novou kvalifikaci, která jim napomůže při hledání stálého zaměstnání. V rámci projektu dojde k umístění 10 osob na dotovaná pracovní místa (přímá podpora), další osoby budou umisťovány na volném pracovním trhu.

V souvislosti se sociálně vyloučenými lokalitami bývá často spojována vysoká nezaměstnanost, která je často dlouhodobá nebo opakovaná, má na obyvatele sociálně vyloučených lokalit řadu vážných dopadů.

Vedle materiální chudoby se jedná o sociální důsledky (vyloučení z participace na sociálním a ekonomickém životě) a psychické důsledky (rezignace na další hledání práce, ztráta pracovních návyků, podléhání závislostem aj.). Tyto vlivy se pak zpětně negativně odrážejí ve snížených šancích na začlenění na trh práce. Dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, stejně jako ti, kteří jsou marginalizováni na trhu práce, si postupně utvářejí alternativní životní strategie, pomocí nichž zajišťují svoji obživu. Jedná se v prvé řadě o vznik faktické závislosti na sociálních dávkách, zadlužování, práci na černo“ a jiné neformální ekonomické aktivity. Tyto strategie a s nimi spojené hodnoty (podceňování významu vzdělání a práce za mzdu, orientace na přítomnost aj.), jsou v prostředí sociálně vyloučených lokalit postupně upevňovány a mezigeneračně sdíleny. Motivací pro realizaci tohoto projektu je snaha odstranit bariéry vstupu znevýhodněným osobám na otevřený trh práce.

 

 

banner V2

PROJEKT ZAMĚSTNATELNOST A ZAMĚSTNANOST OSOB S NÍZKOU ÚROVNÍ KVALIFIKACE VE VARNSDORFU je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti u osob s nízkou úrovní kvalifikace ve městě Varnsdorf. Ke splnění tohoto cíle jsou v rámci projektu připraveny vzdělávací a poradenské aktivity, které jsou doplněny o motivační opatření.

Hlavním cílem projektu je snížení nezaměstnanosti u osob s nízkou úrovní kvalifikace. Ke splnění tohoto cíle jsou v rámci projektu připraveny aktivity, doplněny o motivační opatření, které napomohou udržet zvolenou cílovou skupinu v projektu. Do projektu vstoupí 120 osob. Minimálně 20 účastníků získá novou kvalifikaci, která jim napomůže při hledání stálého zaměstnání. V rámci projektu dojde k umístění 15 osob na dotovaná pracovní místa (přímá podpora), další osoby budou umisťovány na volném pracovním trhu.

Projekt se specializuje na individuální přístup ke klientovi s cílem maximalizovat jeho užitek v projektu. Tento přístup podtrhuje nejen permanentní individuální poradenství na kontaktních centrech, kde jsou účastníkům k dispozici individuální poradci pro CS. V projektu probíhají motivační aktivity, které si dávají za úkol zvednout účastníkům projektu sebevědomí, vytáhnout je z letargie každodenního stereotypu. Dále programy gramotnosti slouží jako doplňkové aktivity, které pomohou účastníkům v jejich životě, jak pracovním, tak i soukromém (např. finanční gramotnost).

Aktivity projektu mají podtrhnout další z cílů, a to srovnat kvalifikaci uchazečů o zaměstnání s požadavky zaměstnavatelů. K tomu projekt nabízí různorodé rekvalifikační kurzy a odborná vzdělávání s cílem pomoci zvolené cílové skupině nalézt si stabilní zaměstnání.