Pages Navigation Menu

Aktuální projekty

 

Zkušenosti pro Prahu

Doba trvání projektu: 1. 11. 2013 – 30. 08. 2015

Realizátor projektu:  ÚP ČR – krajská pobočka pro hl. m. Prahu.

Dodavatel služeb spojených s realizací projektu: Společně pro vzdělávání – sdružení ATTEST s.r.o. (vedoucí účastník) a MOST KE VZDĚLÁVÁNÍ- BRIDGE TO EDUCATION, o.s..

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání ve věku nad 50 let, kteří jsou v evidenci ÚP ČR – krajské pobočky pro hl. m. Prahu více než 5 měsíců bez rozdílu vzdělání.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti pražských uchazečů o zaměstnání prostřednictvím vzdělávacích, poradenských a motivačních aktivit včetně individuální podpory při hledání nového zaměstnání.

Aktivity účastníků projektu:

  • Informační schůzka
  • Úvodní pohovor
  • Pracovní diagnostika
  • Motivační kurz
  • Základní počítačové dovednosti
  • Profesní kvalifikace

V rámci projektu může účastník také využít:

  • Centrum poradenství při hledání zaměstnání
  • Bilanční diagnostika
  • Poradenství

Součástí projektu je také vznik nových pracovních míst.

Aktuální informace týkající se projektu naleznete na: www.zkusenostiproprahu.cz

 

Vzdělávání jako podpora sociálních služeb v Libereckém kraji – Vzdělávání je Dar

Doba trvání projektu: 1. 10. 2014 – 30. 06. 2015

Realizátor projektu:  MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o. s.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby pečující o příjemce příspěvku na péči (osoby pečující o osobu blízkou). Druhou cílovou skupinou jsou pracovníci žadatele – pracovníci v sociálních službách v rámci Centra Domov a rodina

Cíle projektu:

Cílem projektu „Vzdělávání je DAR“ je zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných žadatelem (vzdělávání pracovníků žadatele) a zároveň podpora osob, které pečují o závislého člena rodiny (osoba poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči).

Podpora osob pečujících o závislého člena rodiny bude realizována prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů. Skladba a tematické zaměření kurzů vyplývají z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi osobami spadajícími do cílové skupiny (dále CS), které patří mezi klienty žadatele. Po vyhodnocení dotazníkového průzkumu byly realizačním týmem stanoveny konkrétní kurzy, které jsou vnímány jako směrodatné i pro širší okruh osob, spadajících do této CS. Absolvováním vybraných kurzů dojde k rozšíření odborných znalostí a dovedností CS a tím nepřímo ke zkvalitnění péče o závislé členy v domácím prostředí. Projekt obecně reaguje na nutnost umožnit vzdělávání osobám, které pečují o závislého člena rodiny, nebo jinou závislou osobu (tedy poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči).

Více o projektu na www.vzdelavanijedar.cz

 

Nedlužím – znám  – podnikám

Doba trvání projektu: 1. 6. 2014 – 30. 6. 2015

Realizátor: MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o. s.

Partner: EduPartner, o. s.

Cílová skupina projektu:

Cílová skupina projektu je dle výzvy definována jako občané (jednotlivci) s trvalým pobytem v ČR, kteří již ukončili určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Jedná se tak o ekonomicky aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní a nezaměstnaní) a nepatří sem obyvatelstvo ekonomicky neaktivní.

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšení a posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Hlavním cílem je rozvoj dalšího vzdělávání ve venkovských oblastech Ústeckého a Moravskoslezského kraje, k němuž povede proškolení místního obyvatelstva v základních dovednostech nezbytných v běžném životě a zároveň zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Zacílení projektu do venkovských oblastí Ústeckého a Moravskoslezského kraje je logickým krokem při srovnání nezaměstnanosti v těchto krajích se zbytkem ČR a uplatnitelnosti jejich obyvatel na trhu práce. Způsob realizace vzdělávacích aktivit projektu reaguje na požadavky obyvatel obou krajů, zmíněné v dlouhodobých strategiích rozvoje a vzdělávání, a to že klienti dalšího vzdělávání zcela jednoznačně preferují nabídku vzdělání v místě bydliště.

Varianta pořádání vzdělávacích akcí přímo v místě jejich bydliště vytváří pro řadu občanů jednu z mála příležitostí, jak získat nové informace potřebné v jejich profesním i běžném životě. Projektové aktivity však nejsou přínosné pouze z hlediska rozšiřování dovedností a znalostí venkovského obyvatelstva, ale plní též důležitou roli sociální a kulturní. Na kurzech se spolu setkávají lidé, kteří by se, byť jsou ze stejné obce, běžně nepotkali. Dalším přínosem projektu je tak prohlubování osobních kontaktů a přátelských vztahů a současně probuzení zájmu občanů o dění v obci a zvýšení jejich občanské angažovanosti.

Oblastmi dalšího vzdělávání jsou:

– základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí,

– finanční gramotnost,

– základy podnikání,

– právní vzdělávání

Tisková zpráva k projektu zde.

Konkrétní nabídku dílčích kurzů naleznete v přiloženém letáčku. leták_Nedlužím-znám-podnikám

Podrobné informace o projektu získáte: hajek@mostkevzdelani.eu, 602 209 626

Bez n‡zvu-1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního |programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

odkaz na webové stránky poskytovatele podpory naleznete zde

odkaz na webové stránky operačního programu naleznete zde

odkaz na webové stránky Evropského sociálního fondu naleznete zde