Pages Navigation Menu

Ostatní

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

150 hod. (120 hod. teorie/30 hod. praxe)                                        číslo akreditace: A2017/0152-PK

Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených

–  s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,

–  s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Vzdělávání si klade za cíl vyškolit pracovníky sociální péče ve:

–  zvládání pomoci při poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpoře soběstačnosti, nácviku jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s protetickými pomůckami, pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti klientů a dalších činností vedoucích sociálnímu začlenění

–  zvládání poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy

–  rozvíjení dovedností potřebných pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a pracovních návyků adekvátních zdravotnímu a sociálnímu handicapu, podpoře individuálních zájmů a upevňování fyzické kondice a zdraví klienta, včetně písemných zápisů o nich a schopností jejich interpretace, zvládání pohybové aktivizace klientů a rozvíjení individuální manuální zručnosti a dovednosti, pomoci, při zajištění chodu domácnosti

–  posilování životní aktivizace klientů a pomoci uspokojovat jejich psychosociálních potřeb, podpoře vzdělávací činnosti

–  rozeznávání nejzákladnější zdravotně sociální patologie, zajištění jejího řešení

–  poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, pomoci při zabezpečování styku klienta s úřady a pomoci při základním sociálním poradenství v případě nepříznivé sociální situace, včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny

–  organizaci a zajištění sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče, včetně informovanosti o nich

–  uplatňování dovedností pro efektivní komunikaci s klienty a jejich rodinami a místní komunitou

–  vedení příslušné úřední dokumentace, využívání a zvládání práce s různými zdroji informací, při znalostech práce s prostředky moderní kancelářské a výpočetní techniky.

 

 

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *