Pages Navigation Menu

O nás

Most ke vzdělání – Bridge to Education, z.s.

Občanské sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION je neziskovou organizací, která byla založena v roce 2005, jako sdružení dobrovolné, nepolitické, sdružující členy na základě jejich společného zájmu. Základním cílem bylo a zůstává řešení celoživotního vzdělávání, zvyšování jeho dostupnosti a kvality. Naše organizace nyní působí v Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji. Máme sestaven vlastní tým, zahrnující odborníky ze vzdělávacích institucí, lektory a vlastní manažerský tým, který má zkušenosti s řízením a koordinací projektů a rozvojových partnerství.

Z našich úspěšných projektů, zaměřených na celoživotní vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti na tru práce zmiňme partnerský projekt „S Krakonošem u počítače“ v programu Iniciativy Společenství EQUAL, (zaměřený na odstranění nerovností v přístupu k celoživotnímu vzdělávání), dále projekty zaměřené na rovné příležitosti na trhu práce –  Maminky po „dovolené“, S rodinou na trhu práce, dodavatelské služby v Regionálních individuálních projektech obdobně zaměřených – S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji a Šance pro rodiče v Libereckém kraji. Celoživotním vzděláváním a jeho dostupností v menších obcích se zabýval projekt S Krakonošem proti krizi a dále cykly přednášek a seminářů na téma finanční gramotnosti a dalších témat, aktuálně je tato problematika řešena v projektu Nedlužím – znám – podnikám.

Vedle činnosti na poli vzdělávání de naše organizace od roku 2009 věnuje také problematice náhradní rodinné péče. Vedle setkávání a vzdělávacích aktivit pěstounů a náhradních rodičů se od 1. 1. 2013 věnujeme doprovázení pěstounských rodin a souvisejícím aktivitám pod samostatnou hlavičkou Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina (na základě pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.)

 

Hlavní cíle:

 • Podpora celoživotního vzdělávání na národní i evropské úrovni
 • Podpora adaptability a integrace na trh práce
 • Příprava na život v informační společnosti v EU
 • Spolupráce se ziskovým, neziskovým i státním sektorem
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Organizování setkání na národní i mezinárodní úrovni
 • Prezentace činnosti sdružení v médiích
 • Propagační a informační aktivity

 

Stěžejní aktivity sdružení:

 • Poradenská činnost

V rámci poradenství se zaměřujeme na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání i širokou veřejnost. V rámci široké škály poradenských aktivit nabízíme např. zpracování profesního auditu, vytvoření plánu osobního a profesního růstu, doporučení pro další vzdělávání šité na míru, apod. Ve spolupráci s psychology dále realizujeme a nabízíme bilanční, nebo profesní diagnostiku, samostatně, nebo jako součást poradenských programů.

 • Vzdělávání

Vzdělávání realizujeme prostřednictvím akreditovaných kurzů u MPSV, MŠMT, nebo prostřednictvím speciálně připravených přednáškových bloků a cyklů seminářů, přímo na míru, dle poptávky a potřeb cílové skupiny.

V rámci kurzů akreditovaných u MPSV realizujeme celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v sociálních službách, včetně neformálních pečujících. Pro širokou cílovou skupinu je určena pestrá paleta rekvalifikačních kurzů, akreditovaných u MŠMT, včetně profesních rekvalifikací, dle standardů Národní soustavy kvalifikací.

Realizujeme odborné semináře zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti různých cílových skupin. Obsah a podoba seminářů je upravena dle potřeb konkrétní cílové skupiny, ať už se jedná o širokou veřejnost, zaměstnance státní správy, apod.

 •  Výkon sociálně právní ochrany dětí

Na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí doprovázíme pěstounské rodiny a pořádáme řadu souvisejících aktivit, jak pro pěstounské rodiny, tak rpo širokou veřejnost.

V současné době spolupracujeme v Libereckém a Královéhradeckém kraji s více než 70 rodinami a své služby nabízíme i zájemcům o náhradní rodinnou péči a široké veřejnosti.  Centrum Domov a rodina (DAR) zajišťuje poradenskou činnost, rozvoj v oblasti vzdělávání, umožňuje setkávání a sdílení prožitých zkušeností. Na pracovníky centra se mohou tedy obrátit všichni ti, kdo mají zájem se do procesu náhradní rodinné péče zapojit, chtějí se o tomto tématu dozvědět více a samozřejmě ti, kteří už svěřené dítě vychovávají.

Centrum poskytuje také vzdělávací semináře, které jsou koncipovány v souladu se zvyšováním znalostí a dovedností pro osobu pečující. Významnou úlohu plní při setkávání dítěte, pěstounů a biologických rodičů. Vzdělávání a setkávání probíhá nejen přímo v našich centrech, klienti jsou zváni také na víkendové pobyty. Zde na ně čeká plno nových zážitků i vědomostí.

Centrum DAR se snaží pomoci, doufáme, že jeho snaha je a bude přeměňována v lepší životní situaci všech těch, kteří se na nás obrátí. Více o této naší činnosti naleznete na samostatných webových stránkách www.centrumdar.cz