Pages Navigation Menu

Poradenství

Profesní uplatnění a jeho kvalita je nedílnou a důležitou součástí života každého z nás. Přicházejí také chvíle, kdy se musíme nad svým profesním životem zamyslet, přehodnotit ho, případně ho zcela změnit.

V této oblasti nabízíme profesionální poradenské služby, směřující k adaptabilitě a zvyšování uplatnitelnosti na tru práce. Naše poradenské služby jsou průběžně inovovány, při metodické a obsahové přípravě čerpáme z mnohaletých zkušeností práce s různými cílovými skupinami a typy klientů. Zpětná vazba od našich klientů a znalost jejich potřeb jsou pro nás inspirací pro neustálé zkvalitňování našich poradenských služeb.

Mezi naše stěžejní cílové skupiny patří:

 • uchazeči o zaměstnání, především pak uchazeči, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání – osoby vracející se po rodičovské dovolené, osoby starší 50 let, osoby se zdravotním znevýhodněním, absolventi bez praxe
 • osoby ohrožené nezaměstnaností

Klientům z řad uchazečů o zaměstnání se v rámci poradenské činnosti nabízíme komplexní poradenské služby týkající se především těchto témat:

 • zhodnocení dosavadních profesních znalostí a zkušeností, silných stránek a možností jejich dalšího uplatnění s ohledem na individuální možnosti a aktuální situaci na trhu práce
 • sociální a psychologické poradenství s ohledem nenáročnou životní situaci
 • příprava osobního portfolia a kompletní příprava na sebeprezentaci při hledání zaměstnání
 • rozvoj klíčových kompetencí a sociálních dovedností
 • řešení problematiky pracovního práva a finanční gramotnosti

Vedle uchazečů o zaměstnání a osob ohrožených nezaměstnaností patří mezi naše klienty také zaměstnanci z různých odvětví a oborů a pracovních pozic, kteří prostřednictvím poskytovaných služeb řeší preventivně případnou ztrátu zaměstnání, plánovanou změnu zaměstnání, nebo možnosti svého profesního růstu, apod.

Těmto skupinám klientů nabízíme vytvoření profesního auditu, který jim pomáhá:

 • definovat své profesní kompetence
 • definovat osobnostní stránky důležité pro výkon dané profese
 • provést revizi své dosavadní profesní dráhy
 • definovat profesní úspěchy a neúspěchy a jejich příčiny
 • provést revizi profesních cílů a příčin jejich ne/dosažení
 • definovat nové profesní cíle s ohledem na konkrétní situaci klienta
 • nalézt optimální možnosti profesního rozvoje a vzdělávání
 • definovat optimální cestu k dosažení profesních cílů

 

Vysoké efektivity našich poradenských programů dosahujeme individuálním přístupem ke klientům. Vycházíme z předpokladu, že každý klient má dostatečný potenciál uplatnit se na trhu práce, vzdělávat se a pracovat na sobě a vést kvalitní profesní život. V rámci poradenských služeb napomáháme klientům v nalezení pro ně optimálních a reálných možností, jak toho dosáhnout.

Při práci s klienty našeho poradenství využíváme širokou škálu aktivizačních metod práce, především pak prvky koučovacího přístupu v poradenství, aktuálně do metodiky našich poradenských programů zavádíme také zcela novou metodu Appreciative Inquiry.

Součástí našich služeb v oblasti poradenství je také pracovní, nebo bilanční diagnostika.

Při realizaci diagnostik spolupracujeme s fundovanými odborníky – psychology, disponujeme také odborně proškoleným personálem v oblasti psychodiagnostických metod. Diagnostikované osoby jsou testovány prostřednictvím baterie standardizovaných psychodiagnostických testů, jejíž složení je přizpůsobováno konkrétní cílové skupině a sledovaným skutečnostem.

Prostřednictvím pracovní, nebo bilanční diagnostiky nabízíme klientům možnost hlubšího sebepoznání a definování osobnostních předpokladů, s ohledem na profesní uplatnění. Psychodiagnostika je tak směřována především na oblast výkonu a zvládání stresu, osobnostních vlastností, motivace, pracovního stylu, interpersonálních vztahů a stylů komunikace, fungování v rámci týmu, apod.

Součástí každé závěrečné zprávy je také doporučení dalšího osobního a profesního rozvoje, eliminace definovaných slabších stránek a možnosti podpory silných stránek osobnosti, s ohledem na výsledky testů.