Pages Navigation Menu

Kurzy s dotací 8 hodin

 

Dluhová problematika v sociální práci

číslo akreditace: A2018/0265-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích jako forma dalšího vzdělávání zvyšující odbornou způsobilost pro výkon těchto povolání. Cílem kurzu je uvést účastníky do dluhové problematiky, osvětlit příčiny dluhového chování, důsledky dluhové pasti a předlužení a především seznámit účastníky s možnostmi řešení této situace – oddlužení v praxi. Cílem vzdělávání je vybavit účastníky takovými znalostmi a kompetencemi, aby byli schopni u klientů rozpoznat riziko dluhového chování nebo, pokud se již v dluhové pasti nacházejí, poskytnout jim základní poradenství pro její řešení a nasměrovat je na odpornou pomoc.

 

Ekonomická gramotnost v sociálních službách

číslo akreditace: A2017/0756-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Jeho náplní je základní exkurz do problematiky finanční a ekonomické gramotnosti, seznámení se základními pojmy a získání celkové orientace v důležitých aspektech oboru. Jednotlivá témata jsou vysvětlena jak teoreticky, tak především doložena na praktických příkladech. Cílem kurzu je, aby účastníci získané znalosti a dovednosti mohli využít při práci s klientem a jeho rodinou – aby dokázali klientovi poradit v základních otázkách ekonomické orientace nebo ho uměli odkázat na relevantní odborníky.

 

Hranice a práce s limity 

číslo akreditace: A2018/0258-SP/VP

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky.

Vzdělávací aktivita se zaměřuje na osobnost sociálního pracovníka – jaké jsou nejčastější otázky, které si musí během své práce klást, kde jsou hranice jeho rozhodování a jak vnímá sám sebe v pozici sociálního pracovníka. V další části se blíže podíváme na kompetence sociálního pracovníka a poté se zaměříme na role sociálního pracovníka a jeho přístupy ke klientům. S tímto tématem souvisí i angažovanost X neangažovanost sociálního pracovníka. V další části se budeme zabývat důležitým tématem, kterým jsou hranice mezi sociálním pracovníkem a klientem, typy hranic a následky vyplývajícími z jejich nedodržení. V neposlední řadě se blíže seznámíme s oblastmi, kde se hranice udržují problematicky. V další části rozebereme rozdíl mezi splýváním a udržováním hranic a toto téma podrobněji rozebereme v následné diskuzi. Jedním ze zásadních témat sociální práce je pomáhající komplex, a proto se budeme věnovat i tomuto tématu. Závěrem nastíníme téma pomoc vs. kontrola a téma moci u sociálního pracovníka s následnou diskuzí.

 

Individuální plánování – úvod do problematiky

číslo akreditace: A2017/0630-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Kurz je určen zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří se chtějí nebo potřebují naučit individuálně plánovat. Účastník kurzu je seznámen s celkovým pohledem na problematiku individuálního plánování v zařízeních sociálních služeb, je informován o legislativních podmínkách plánování. První část kurzu je koncipována jako teoretické východisko, kdy se účastníci seznámí s legislativním ukotvením individuálního plánování a s jeho pravidly a podstatou. Vymezí si roli klíčového pracovníka a dalších subjektů podílejících se na individuálním plánování. Druhá část kurzu je zaměřena na praktický rozbor ukázek individuálních plánů a nácvik tvorby individuálních plánů ve skupinách.

 

Klíčový pracovník a individuální plánování

číslo akreditace: A2017/0449-SP/PC/VP

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, zejména pracovníky v sociálních službách, sociální a vedoucí pracovníky.

Cílem kurzu je seznámit tyto pracovníky s praktickou aplikací procesu individuálního plánování a úlohou klíčového pracovníka jako nositele a garanta tohoto procesu pro konkrétního klienta. Důraz je kladen na osvojení praktických postupů při plánování, naplňování a hodnocení tohoto procesu.

Kurz navazuje a prohlubuje problematiku kurzu „Kompetence a role klíčového pracovníka“ – kromě absolventů tohoto kurzu budou do kurzu přijati také účastníci, kteří předloží osvědčení o absolvování kurzu obdobného rozsahu a obsahu od jiného vzdělavatele.

 

Kompetence a role klíčového pracovníka

číslo akreditace: A2017/0448-SP/PC/VP

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, zejména pracovníky v sociálních službách, sociální a vedoucí pracovníky.

Cílem kurzu je seznámit tyto pracovníky s kompetencemi klíčového pracovníka, s požadovanými vědomostmi, dovednostmi a znalostmi, rolemi a pravomocemi. Nastiňuje požadavky na odbornost a osobnostní způsobilost k roli klíčového pracovníka. Účastníkovi se díky sebereflexi a sebepoznání otevře pohled na jeho potenciální slabiny či silné stránky, a tyto poznatky by jej měly motivovat v dalším sebevzdělávání či posilování vlastních odborných kompetencí.

Kurz je určen jako základní; navazuje na něj jednodenní kurz Klíčový pracovník a individuální plánování.

 

Komunikace s klientem s problémovým chováním

číslo akreditace: A2017/0755-SP/PC

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a kteří si touto formou dalšího vzdělávání zvyšují svou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání. Cílem kurzu je naučit účastníky definovat klienta s problémovým chováním, seznámit je s příčinami a různými projevy problémového chování a jeho prevence a osvojit si způsob komunikace s klienty, kteří vyžadují zvláštní přístup. Absolvent kurzu získá základní přehled a znalosti týkající se problematiky problémového chování klientů; zná cíle a metody preventivního opatření; zná zásady komunikace s jednotlivými typy klientů s problémovým chováním; umí rozpoznávat vhodnost užití jednotlivých technik s ohledem na aktuální situaci; seznámí se s důsledky nejčastějších komunikačních chyb při práci s klienty; vyzkouší a osvojí si jednotlivé způsoby komunikace, čímž si prohloubí své praktické dovednosti v této oblasti.

 

Komunikační dovednosti a asertivita v sociální oblasti

číslo akreditace: A2018/0261-SP/PC/VP

Akreditovaný kurz slouží k získání teoretických znalostí a především praktických dovedností, které jsou v sociální interakci nejvíce potřebné. Kurz je zaměřen i na uvědomění si našeho dosavadního způsobu jednání a samotné komunikace v souvislosti s reakcemi klientů či spolupracovníků. Účastníci získají přehled o tom, co nás v komunikaci ovlivňuje, o komunikačních stylech, bariérách, zásadách neverbální komunikace, včetně empatie a aktivního naslouchání, což jsou v sociální oblasti stěžejní body. Součástí je porozumění asertivnímu způsobu komunikace jakožto podstatné součásti při prosazování svých vlastních potřeb a přání, braní ohledů na ostatní a zároveň jako způsob jednání při předcházení či pro řešení konfliktů bez nepřiměřených emocí. Kurz je koncipován jako interaktivní, proto vedle teoretických poznatků se budou účastníci učit i prostřednictvím prožitků, modelových situací a sebepoznávání.

 

Komunikační kompetence v praxi sociálního pracovníka

číslo akreditace: A2017/0268-SP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a je zaměřen na rozvoj jejich kompetencí.

Cílem kurzu je vybavit účastníky praktickými komunikačními dovednostmi, které zefektivní jejich komunikaci s klientem a díky tomu zkvalitní vztah sociální pracovník – klient. Účastníci kurzu si rozšíří teoretické znalosti a prohloubí praktické dovednosti při využití verbálních a neverbálních druhů komunikace. Důraz bude dále kladen na dovednosti identifikovat možné komunikační bariéry a přijímat efektivní verbální i nonverbální opatření, aby komunikace byla maximálně efektivní. Účastníci si dále prakticky osvojí principy aktivního naslouchání jako stěžejního nástroje efektivní komunikace s klientem.

 

Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

číslo akreditace: A2018/0259-SP/PC/VP

Cílem kurzu je představit účastníkům kreativitu jako nástroj, který jim pomůže rozbíjet stereotyp v profesním i osobním životě, díky tomu předcházet syndromu vyhoření, nacházet nové možnosti řešení problémů a novým způsobem se vypořádat s pracovními úkoly. Účastníkům budou představeny konkrétní metody kreativní práce, z nichž ty nejčastěji používané si sami vyzkouší. Zároveň dostanou odkazy na rozšiřující studijní podklady, pokud by si chtěli v budoucnu vyzkoušet i metody další. Kurz Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu růstu je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i vedoucí pracovníky. Nejprve se kurz věnuje vysvětlení pojmů obecně, co je kreativita, jaká jsou její kritéria a faktory. Dále se účastníci dozví, kdo je kreativní osobnost a jaké osobnostní vlastnosti a procesy souvisejí s kreativitou. Ukážeme si překážky tvořivosti, jako např. časová tíseň, strach, pesimismus. V kurzu se zaměříme na to, jak lze tvořivost rozvíjet a jaké jsou fáze tvořivé práce. Zastavíme se u několika stěžejních metod kreativního řešení problému od brainstormingu až po myšlenkové mapy, které si zkusíme sestavit.

 

Manažérská komunikace I.

Základní komunikační dovednosti vedoucích pracovníků v sociálních službách

číslo akreditace: A2017/0266-VP

Kurz je určen pro pracovníky v manažerských, řídících funkcích poskytovatelů sociálních služeb.

Cílem kurzu je vybavit účastníky kompetencemi potřebnými pro efektivní komunikaci s jejich podřízenými i s klienty sociální služby. Účastníci budou seznámeni s pojmem osobnost manažera a kompetencemi, které jsou od osoby zastávající řídící funkci očekávány. Následně se účastníci seznámí s různými manažerskými komunikačními strategiemi, které si prakticky procvičí. Důraz bude kladen také na dovednost identifikovat možnou komunikační bariéru a přijmout efektivní verbální i nonverbální opatření, aby komunikace byla maximálně efektivní.

 

Manažérská komunikace II.

Pokročilá manažerská komunikace v sociálních službách

číslo akreditace: A2017/0267-VP

Kurz je určen pro pracovníky v manažerských, řídících funkcích poskytovatelů sociálních služeb.

Kurz navazuje na kurz Základní komunikační dovednosti vedoucích pracovníků v sociálních službách. Kurz je zaměřen na pokročilé manažérské komunikační dovednosti. Jeho cílem je připravit účastníky na efektivní využívání týmové spolupráce v organizaci. Posilovány budou kompetence k vedení porad. Účastníci se dále naučí rozpoznávat potencionálně problematické situace v komunikaci a osvojí si kompetence potřebné k účinnému řešení konfliktů na pracovištích

 

Metody a formy ovlivňování a přesvědčování

číslo akreditace: 2020/0713-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky a neformální pečovatele

Náplní kurzu je seznámit účastníky s metodami a různými formami ovlivňování a přesvědčování druhého člověka. Přesvědčování je každodenní součástí jednání v profesní i osobní sféře a je prostředkem k tomu, abychom druhé získali pro své návrhy. Smyslem je představit tématiku z formálního hlediska, z pohledu psychologie. Kurz spadá do oblasti měkkých dovedností a představuje preventivní aktivitu, aby se absolvent dokázal ubránit případné manipulaci ze strany druhé osoby (klienta, spolupracovníků, vedení, dalších zapojených či spolupracujících osob z oblasti zájmových skupin atd.). Jde o důležitou primární kompetenci v každé pomáhající profesi.

 

Motivace a základy aktivizace při práci se seniory

číslo akreditace: A2018/0260-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Kurz je zaměřen na předání informací o možnostech a osvojení si postupů, jak udržovat motivaci klienta. Cílem kurzu je předat pracovníkům takové znalosti, aby dokázali efektivněji aktivizovat klienta a tím udržovat, případně rozvíjet jeho schopnosti a aktivní přístup k životu. Absolvent kurzu má znalosti týkající se vývojové psychologie se zaměřením na období stáří, zná nástroje efektivní komunikace s klientem, zná motivační nástroje a umí je využívat, má základní informace o různých druzích aktivizačních terapií (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie a reminiscenční terapie). Umí prakticky používat nástroje a pomůcky muzikoterapie.

.

Nouzové a havarijní situace

číslo akreditace: A2017/0625-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se standardem č. 14. Účastníci si ujasní konkrétní definice a pojmy – havarijní situace a nouzová situace, s cílem zorientovat se v jasných specifikách situací. Účastníci budou seznámeni s obecnými zásadami při řešení havarijních situací, principy, jak postupovat, pokud dojde k nepředvídatelné situaci, kdo má jaké kompetence, jak ochránit uživatele služby a zaměstnance, jsou-li bezprostředně ohroženi apod. Účastníci budou seznámeni s postupy, jak těmto situacím předcházet. Kurz je veden praktickou formou s důrazem na rozbor konkrétních situací.

 

Pohybové aktivity pro seniory

číslo akreditace: A2017/0627-PC/SP

Kurzy jsou určeny především pro pracovníky v sociálních službách, aktivizační pracovníky, ergoterapeuty, pečovatele, pracovníky v terénních službách, ale třeba i pro laické pečovatele. Jeho účastníci se seznámí s významem a pozitivním přínosem pohybu pro stárnoucí organismus. Budou jim představeny konkrétní pohybové aktivity vhodné pro seniory a zohledňující individuální možnosti konkrétních klientů. Součástí kurzu je praktické předvedení a praktický nácvik vybraných pohybových aktivit. Důraz je kladen na zvládnutí správného provedení dané aktivity včetně kontroly tohoto provedení u klienta.

 

Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum v sociální oblasti

číslo akreditace: A2017/0629-SP/PC/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky a dále fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Cílem kurzu je seznámit výše uvedené cílové skupiny se základy zdravovědy a první pomocí, případně prohloubit jejich dosavadní znalosti. Kurz je zaměřen na teoretické seznámení a následně praktický nácvik konkrétních úkonů první pomoci – organizace první pomoci, kontakt se zraněným/postiženým, resuscitace, šokové stavy, stavění krvácení, úrazy, fixace zlomenin, první pomoc ve specifických případech (infarkt myokardu, hypoglykémie, epileptický/astmatický záchvat ad.).

 

Prevence diskriminace a práva seniorů k podpoře lidské důstojnosti

číslo akreditace: A2018/0809-SP/PC/PP/VP

Kurz je zaměřen zejména na zvýšení informovanosti v oblasti týrání a diskriminace s důrazem na kazuistiky a příklady z praxe v rámci vzájemného předávání zkušeností. Dále se účastníci dozví, jak informovat seniory o prevenci s cílem zvýšení povědomosti o právech seniorů. Seznámí se s krizovými centry pro akutní pomoc v této oblasti. Absolvent kurzu získá základní přehled a znalosti týkající se forem týrání seniorů. Získá informace o ekonomickém týrání a rizikových faktorech pro takové zneužívání seniorů. Naučí se předávat klientům relevantní informace, které zvýší u seniorů v praxi povědomost o jejich právech, působí preventivně. Získá informace o krizových centrech a tísňové péči v České republice. Je seznámen se situací diskriminace seniorů v ČR. Je seznámen s příklady z praxe, které mu pomohou rozeznat příznaky týrání v počátcích a může tak působit preventivně na tyto tendence.

 

Prevence konfliktů a jejich řešení

číslo akreditace: A2017/0754-PC/SP/VP

Cílem kurzu je rozvinout schopnost pracovníků efektivně se vyrovnávat s problémovými a konfliktními situacemi, zvládnout vybrané techniky řešení konfliktů, zdokonalit způsob komunikace v případě nežádoucího chování, naučit se základní zásady vyjednávání s konfliktními lidmi. Účastníci budou seznámeni s praktickými možnostmi zvládání konfliktu a s postupy, jak konfliktním situacím předcházet. Kurz je dále zaměřen na rozbor příčin agrese a její dynamiku. Důraz je kladen na techniky zvládání agresivních klientů. Účastník kurzu pochopí příčiny konfliktních situací, rozpozná potenciální spouštěče konfliktu a je seznámen s možnostmi preventivního jednání. Dále je prakticky seznámen s nástroji a postupy řešení konfliktních situací. Porozumí příčinám agrese a agresivního chování, prakticky se seznámí s nástroji zvládání agrese a také si prakticky osvojí způsoby komunikace s agresivním klientem a rodinným příslušníkem.

 

Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese

číslo akreditace: A2017/0752- SP/PC/VP

Hlavním cílem kurzu je nabídnout účastníkům potřebné množství informací a dovedností, které jim pomohou efektivně zvládat psychickou náročnost jejich profese a včas rozeznávat různé příznaky a projevy stresu, které mohou vést až k nežádoucímu stavu syndromu vyhoření, který formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy. Syndrom vyhoření nejčastěji postihuje osoby vykonávající pomáhající profese. Cílem kurzu je nabídnout účastníkům vhled do problematiky, naučit je rozeznávat potenciální stresory s ohledem na osobnostní rysy jednotlivých účastníků, naučit je rozpoznat negativní projevy psychické zátěže a zabránit tak nežádoucích stavů vedoucích až k syndromu vyhoření. Účastníci kurzu budou seznámeni s možnostmi efektivního zvládání zátěžové a stresogenní situace v pomáhajících profesích.

 

Seznámení s přehledem dávek sociálního zabezpečení

číslo akreditace: A2018/0804-PC

Kurz má za cíl zvýšit povědomí týkající se sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb. Jejich klienti mnohdy nevědí, na co mají nárok, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Tento kurz pracovníkům v sociálních službách pomůže získat všechny potřebné informace z právního hlediska včetně dobrých příkladů z praxe a rad pro komunikaci s jednotlivými institucemi. Dále se seznámí s vybranými webovými stránkami a zdroji pro získávání informací v budoucím případě potřeby. Absolvent kurzu se seznámí se systémem sociálního zabezpečení v ČR, je poučen na jaké sociální dávky má nárok, kde a jak se dávky vyřizují, jaká jsou jeho práva a povinnosti v průběhu vyřizování dávek. Účelem kurzu je předání obecných informací o systému dávek sociálního zabezpečení.

 

Sociálněprávní minimum

číslo akreditace: A2018/0696-PC

Kurz Sociálněprávní minimum je určen pro pracovníky v sociálních službách. Účastníkům nabídne vhled do systému práva v ČR a právních předpisů, se kterými se účastníci kurzu v praxi sociálních služeb setkávají. Kurz je zaměřen na bližší seznámení se zákonem 108/2006 Sb. v platném znění a rozvíjí již existující znalosti účastníků (např. z kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách) s důrazem na praxi. Kurz představí možnosti a postupy řešení problémových situací na modelových příkladech a kazuistikách. Účastníci budou mít možnost předem zaslat dotazy k probírané problematice ze své praxe. Možnostem jejich řešení bude věnována závěrečná část kurzu.

 

Syndrom CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

číslo akreditace: 2019/1350-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům i vedoucím pracovníkům.

Účastníci kurzu získají základní poznatky a vědomosti o syndromu CAN (Child Abuse and Neglect). Kurz je zaměřen na otázky, jak syndrom CAN rozeznat, co dělat v případě podezření, aby nedošlo ještě k většímu poškození psychiky dítěte. Účastníci získají znalosti o formách a projevech syndromu CAN, získají informace týkající se možné prevence týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte a možností terapie těchto dětí. Získají informace v oblasti vymezení práv dětí ve vztahu k zanedbávání, zneužívání a týrání. Cílem kurzu je seznámit účastníky s kompetencemi potřebnými ke spolupráci na řešení situací vznikajících v souvislosti se syndromem. Účastníci budou seznámeni se základním legislativním rámcem problematiky.

 

Týmová spolupráce v organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb

číslo akreditace: A2018/0264-PC/SP/VP

Cílem kurzu je představit účastníkům kompetence, díky kterým si osvojí zásady týmové spolupráce a uvědomí si význam dobře fungující týmové spolupráce pro kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Účastníci budou seznámeni se specifiky týmů pracujících v sociálních službách. Proškolí se v problematice efektivních forem rozvoje týmové spolupráce pracovníků – týmová supervize, teambuilding, výcvik zaměřený na rozvoj sebereflexe. Kurz je veden praktickou, interaktivní formou, díky které se účastníci obeznámí s nejčastějšími obtížemi a překážkami týmové spolupráce a naučí se hledat možnosti jejich odstranění nebo zmírnění. Vyzkouší si vybrané techniky rozvoje týmové spolupráce.

 

Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s demencí

číslo akreditace: A2017/0625-SP/PC

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky i osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči („neformální pečující“).

Kurz je zaměřen zejména na komunikační a s tím úzce související kompetence v sociální práci.

Absolvent kurzu ovládá pravidla efektivní komunikace, ví co je sociální percepce a dokáže poznat chyby v sociálním rozpoznávání, ovládá aktivní naslouchání a ví, prč je důležité. Zná rozdíl mezi empatií a soucitem, ovládá základy asertivního jednání.

 

Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s mentálním postižením

číslo akreditace: A2019/1349-SP/PC/PP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, neformální pečovatele.

Akreditovaný kurz se zaměřuje na pečující osoby v rodinách (u lehčích postižení) a sociální pracovníky či jiné pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s různými stupni mentální retardace. Kurz seznamuje účastníky s jednotlivými definicemi, které vysvětlují pojem mentální retardace, také příčinami vzniku tohoto postižení a seznamuje je s klasifikacemi MR – dle různého druhu. Vysvětluje pojmy a formy chování, jednání a cítění osob, trpících MR. Nastiňuje možnosti integraci lidí s mentálním postižením do výchovně vzdělávacího procesu a problematikou s tím spojenou. Více se věnuje základním metodám v přímé komunikaci a práci s klientem, a to metodám v přístupu zaměřeném na konkrétní osobu. Vysvětluje jednotlivé přístupy pomocí mnoha kazuistik a případových studií z dostupné literatury a účastníci si mohou porovnat své vlastní zkušenosti s předávanými kazuistikami a řešeními různých obtížných situací. Účastník kurzů je motivován k dalšímu vzdělávání v této problematice, k rozšíření dovedností v různých přístupech a specifických metodách práce s lidmi, postiženými MR.

 

Úvod do komunikačních a psychosociálních kompetencí v sociální práci

číslo akreditace: A2017/0753-SP/PC/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky.

Kurz je zaměřen zejména na komunikační a s tím úzce související kompetence v sociální práci. Účastníci se seznámí s pravidly efektivní komunikace, verbální a neverbální komunikace, empatie, pravidly aktivního naslouchání, asertivní komunikace, komunikace s problémovým klientem, komunikace s rodinou klienta. Absolvent kurzu ovládá pravidla efektivní komunikace, ví, co je sociální percepce a dokáže poznat chyby v sociálním poznávání, ovládá aktivní naslouchání a ví, proč je důležité. Zná rozdíl mezi empatií a soucitem. Ovládá základy asertivního jednání.

 

Úvod do koučování

číslo akreditace: A2018/0308-SP/VP

Úvod do koučování je určen pro vedoucí a sociální pracovníky, kteří se potřebují inspirovat novými přístupy ve vedení a řízení lidí. Vedle supervize je koučování oblíbenou technikou v novém přístupu k zaměstnancům, jelikož není přístupem direktivním. Naopak, umožňuje pracovníkům samostatně objevit své vlastní potenciály a způsoby řešení komplikovaných situací na pracovišti a ve vztahu ke klientům, a to díky správně vedenému rozhovoru. Koučování všeobecně pomáhá nalezení vlastního přístupu zaměstnanců k vlastnímu růstu a kultivaci (např. aby nalézt nový smysl toho, co dělá a mohl se tak lépe uplatnit). Tento kurz umožní nahlédnout na teoretická východiska koučování, znázorní všechny důležité momenty ve vztahu kouč a koučovaný, nastíní a vysvětlí postup koučovacího rozhovoru, zdůrazní důležitost aktivního naslouchání a vede a motivuje účastníky k dalšímu vzdělávání – podrobnému výcviku v koučovacích dovednostech.

 

Úvod do krizové intervence

číslo akreditace: A2019/1351-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, neformální pečovatelé i vedoucí pracovníky.

Hlavním cílem kurzu je základní orientace v problematice krizové intervence. Účastník získá základní informace o provázení klienta jeho krizí a naučí se uplatňovat dovednosti pro komunikaci s klientem v krizi. Kurz hlouběji rozšíří povědomí pečovatelů o tomto tématu, se kterým se setkávají v každodenní praxi. Mohou tím působit preventivně a v rámci osvěty. Dostatek času bude věnován praktickým příkladům. Kurz se věnuje vysvětlení pojmů obecně, co je krize, její projevy a příčiny. Objasňuje fáze krize – uvědomění si ohrožení, fáze zmatku, předdefinování krize, psychická desorganizace a fáze náhradního řešení. Dále budou představeny typy krizí a jejich specifika. Kurz je koncipován jako základní vhled do problematiky.

 

Úvod do péče o osoby s demencí v domácí péči

číslo akreditace: A2018/0262-SP/PC

Kurz Úvod do péče o osoby s demencí v domácí péči se orientuje nejen na pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, kteří se chtějí proškolit ve specifikách domácí péče pro další předávání relevantních informací rodinným příslušníkům, ale také právě na pečující osoby – rodinné příslušníky nebo příbuzné nemocných s kognitivní poruchou. Kurz specifikuje, jaké kognitivní funkce jsou při tomto onemocnění narušeny, jak se projevují v jednotlivých fázích nemoci, jakým způsobem by na ně měl rodinný příslušník reagovat a jak napomáhat nemocnému tuto specifickou a náročnou situaci zvládat. Také se krátce zaměří na prevenci syndromu vyhoření, které je nutné věnovat čas z důvodu náročnosti zvládání takové péče. Kurz napomáhá pečujícímu také v tématech nácviku soběstačnosti, upozorňuje na všechna úskalí, která se týkají mentálních, fyziologických a psychických změn nemocného a jak na ně může pečující reagovat. Umožňuje pečujícímu lépe nahlédnout do jiného „stádia prožívání a vnímání“ svého blízkého, postiženého touto většinou progradující, obtížně zvladatelnou chorobou.

 

Úvod do legislativy v sociálních službách

číslo akreditace: A2017/0662-PC

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, které seznamuje s legislativou vztahující se k sociální oblasti. Cílem kurzu je zprostředkovat základní orientaci v jednotlivých právních předpisech, obecně pak v právním řádu ČR. Na praktických modelových příkladech frekventanty kurzu vede k dovednosti praktického využití získaných znalostí v praxi. Kurz je složen ze tří modulů – úvod do problematiky a vymezení základní terminologie, dále seznámení s legislativou v sociální oblasti a nakonec s legislativou zaměřenou na sociálně právní ochranu dětí.

 

Výživa seniora

číslo akreditace: A2017/0632-PC/SP

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, zejména pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, jako forma vzdělávání zvyšující odbornou způsobilost k výkonu těchto povolání. Kurz je zaměřen zejména na zvýšení povědomosti o výživě celkově až ke specifikům ve výživě, která přinášejí změny ve stáří a změny zdravotního stavu. Účastníci se naučí způsobům, jak vhodně kombinovat a nastavit jídelníček u uživatelů sociálních služeb, pokud je potřeba dodržovat dietetické zásady při stravování ze zdravotních důvodů. Kurz prohloubí znalosti o jednotlivých složkách potravy a jejich účincích na biologickou a psychickou podstatu člověka, a to s akcentem na doporučení pro osoby v seniorském věku. Účastníci se naučí, jak předcházet výživovým zlozvykům a jak pracovat s nejnovějšími informacemi současné výživové medicíny. V kurzu se účastníci naučí chápat souvislosti mezi stravou, psychikou a zdravím či nemocí člověka. Dále budou seznámeni s postupy, jak vhodně zvolenou komunikací informovat osoby v seniorském věku o nových možnostech stravování a motivovat je k žádoucím změnám.

 

Základy umění zpětné vazby v sociální oblasti

číslo akreditace: A2018/0623-SP/PC/VP

Prostřednictvím kurzu Základy umění zpětné vazby se účastníci dozví, k čemu slouží zpětná vazba a prakticky vyzkouší, jak ji správně poskytovat. Seznámí se se základními zásadami zpětné vazby tak, aby nedocházelo k nesprávné formulaci a následným konfliktům. Jde o umění, jak danou mnohdy citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata a nebyla negována či ignorována. Zpětná vazba bude sloužit především jako nástroj pro osobní rozvoj a zlepšování poskytovaných služeb v sociální péči. Mezi techniky zpětné vazby patří i koučovací metody, kdy prostřednictvím vhodně kladených otázek si na spoustu věcí přijdou aktéři sami včetně správných kroků a opatření. Umění zpětné vazby není jen o osobním rozvoji, nýbrž slouží i ke zkvalitnění sociálních služeb a napomáhá ke zklidnění celkové atmosféry na pracovišti pomocí otevřené komunikace a přístupu obecně. Zároveň se účastníci na tomto kurzu seznámí a prakticky si vyzkouší způsoby, jak zacházet s emocemi při sdělování i při přijímání zpětné vazby. Zmíněna budou též etická východiska zpětné vazby a adekvátnost jejího použití v různých situacích.

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *