Pages Navigation Menu

Ostatní

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hod. (120 hod. teorie/30 hod. praxe)                                        číslo akreditace: A2017/0152-PK Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených –  s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, –  s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Vzdělávání si klade za cíl vyškolit pracovníky sociální péče ve: –  zvládání pomoci při poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpoře soběstačnosti, nácviku jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s protetickými pomůckami, pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti klientů a dalších činností vedoucích sociálnímu začlenění –  zvládání poskytnutí stravy nebo pomoci...

Read More

Kurzy s dotací 24 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Sociální práce s ohroženou rodinou číslo akreditace: A2017/0447-SP/PC/VP Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s problematikou sociálně právní ochrany dětí v České republice. Poskytne účastníkům informace potřebné k procesu posouzení stavu rodiny a jejího fungování, k rozeznání jejích problémů a komplexní životní situace rodiny. Účastníci jsou dále seznámení s procesem sanace rodiny, s rolí jednotlivých pracovníků, kteří se na něm podílejí. Účastníkům budou představeny praktické příklady naplánování a realizace tohoto procesu. Účastníci budou seznámeni s konkrétními možnostmi služeb podporujících rodinu v různých problematických situacích.    ...

Read More

Kurzy s dotací 16 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Informace pro rok 2021 V současné době nejsou akreditované kurzy u MPSV v časové dotaci 16 hodin.                            ...

Read More

Kurzy s dotací 12 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Informace pro rok 2021 V současné době nejsou akreditované kurzy u MPSV v časové dotaci 12 hodin.      ...

Read More

Kurzy s dotací 8 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

  Dluhová problematika v sociální práci číslo akreditace: A2018/0265-PC/SP/VP Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích jako forma dalšího vzdělávání zvyšující odbornou způsobilost pro výkon těchto povolání. Cílem kurzu je uvést účastníky do dluhové problematiky, osvětlit příčiny dluhového chování, důsledky dluhové pasti a předlužení a především seznámit účastníky s možnostmi řešení této situace – oddlužení v praxi. Cílem vzdělávání je vybavit účastníky takovými znalostmi a kompetencemi, aby byli schopni u klientů rozpoznat riziko dluhového chování nebo, pokud se již v dluhové pasti nacházejí, poskytnout jim základní poradenství pro její řešení a nasměrovat je na odpornou pomoc.   Ekonomická gramotnost v sociálních službách číslo akreditace: A2017/0756-PC/SP/VP Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Jeho náplní je základní exkurz do problematiky finanční a ekonomické gramotnosti, seznámení se základními pojmy a získání celkové orientace v důležitých aspektech oboru....

Read More