Pages Navigation Menu

Ostatní

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hod. (120 hod. teorie/30 hod. praxe)                                        číslo akreditace: A2017/0251-PK Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených –  s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, –  s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Vzdělávání si klade za cíl vyškolit pracovníky sociální péče ve: –  zvládání pomoci při poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpoře soběstačnosti, nácviku jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s protetickými pomůckami, pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti klientů a dalších činností vedoucích sociálnímu začlenění –  zvládání poskytnutí stravy nebo pomoci...

Read More

Kurzy s dotací 24 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Komunikace s klientem s problémovým chováním číslo akreditace: 2013/1441-PC/PP Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči („neformální pečující“). Kurz reflektuje požadavky k doplnění vzdělání a zlepšení informovanosti o specifických poruchách v chování klientů či osob v domácí péči. Tento kurz nastiňuje základní poruchy chování – jak dědičné tak získané v různých věkových kategoriích, příčiny změn chování a také možnosti, jak se k tomuto chování postavit a řešit jej. Absolventům kurzu tak umožňuje najít souvislosti mezi chováním klienta a vnějšími či vnitřními příčinami výkyvů v chování a inspiruje je v různých možnostech, jak na toto chování reagovat. Díky obsahovému naplnění kurzu si zvyšují svou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání a v rámci domácí péče si fyzické osoby doplní vzdělání a informace, které využijí ve své denní péči. Cílem kurzu je naučit účastníky správně identifikovat...

Read More

Kurzy s dotací 16 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotní, postižením číslo akreditace: 2013/1588-PC/SP/VP Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Cílem kurzu je seznámit tyto pracovníky s kompetencemi sociálního pracovníka a s kompetencemi pracovníka v soc. službách a jejich vzájemné spolupráci ve prospěch klienta, dále s požadovanými vědomostmi, dovednostmi a znalostmi, také s etickým přístupem a upevnit tyto dovednosti a návyky. Kurz dále seznamuje účastníky se smyslem individuálního plánování služby s klientem. V tomto procesu hraje stěžejní úlohu role klíčového pracovníka. Absolvent kurzu obdržel informace o klíčových kompetencích sociálního pracovníka, získal schopnost nahlédnout díky sebereflexi a informacím o rolích a kompetencích klíčového pracovníka své potenciály, slabiny a silné stránky a je namotivován posilovat další dovednosti a upevňovat nové znalosti, zná způsoby efektivní komunikace, umí naslouchat a vybrat z řečeného podstatné, umí ověřit, že mu klient správně rozumí a že on...

Read More

Kurzy s dotací 12 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Standardy kvality se zaměřením na službu domov pro seniory číslo akreditace: 2013/1439-PC/SP/VP Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách. Absolvent kurzu Standardy kvality se zaměřením na službu domov pro seniory chápe vymezení standardů kvality sociálních služeb, je seznámen s obsahem všech standardů kvality, je schopen aplikovat standardy v praxi a podílet se na jejich dodržování, je informován o specifikách služeb domov pro seniory, dokáže předcházet nejčastějším omylům a chybám, které se při zavádění a aplikaci standardů kvality mohou přihodit, má sjednoceny veškeré informace o standardech z předchozích školení, má aktuální znalosti, v rámci předávání zkušeností získal zpětnou vazbu na dodržování standardů kvality v diskusi, zná příklady z praxe a je seznámen s procesem inspekce.   Úvod do legislativy v sociálních službách číslo akreditace: 2013/1444-PC Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách. Cílem kurzu se zprostředkovat základní orientaci v právních předpisech ze sociální...

Read More

Kurzy s dotací 8 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Definování vzdělávacích potřeb pěstounů číslo akreditace: 2016/0627-SP Kurz je určen pro sociální pracovníky. Cílem kurzu je utváření a rozvíjení následujících klíčových kompetencí absolventa – prostřednictvím programu PRIDE: 1. Získat znalosti v oblasti rodičovských kompetencí, 2. Definovat své vzdělávací potřeby v oblasti náhradní rodinné péče, 3. Uvědomit si meze i možnosti své pozice ve vztahu k dítěti, 4. Podporovat osobní rozvoj dítěte.   Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka číslo akreditace: 2013/1445-PC/SP/VP Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Cílem kurzu je uvést účastníky do problematiky předcházení a řešení zadlužení u sociálně ohrožených osob, rozvíjet dovednosti při řešení rodinného rozpočtu, finančního plánování a strategie jednání o těchto aspektech se sociálně ohroženou osobou. Absolvent kurzu má přehled o dluhové problematice, zná cíle, principy a metody dluhové prevence a umí v této oblasti v základu poradit ohroženým osobám.   Ekonomická gramotnost...

Read More